พ.อ. รณกร สายสิญจน์

ผบ.นพค.55 สนภ.5นทพ.

 
 
 
 

พ.อ. อธิป แก้วดวงใหญ่

รอง ผบ.นพค.55 สนภ.5นทพ.

 

พ.ท.ชาตรี ศรีวิเศษ

ผบ.หน่วยช่างพัฒนา นพค.55 สนภ.5นทพ.

น.ท.บุญเสริม สัณหจันทร์

ผบ.หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

นพค.55 สนภ.5นทพ.

พ.ต.สนอง ป่าโพธิ์ชัน

ผบ.หน่วยบริการสนับสนุน

นพค.55 สนภ.5นทพ.

น.ต.วารินทร์ ขำชัยภูมิ

ปฏิบัติหน้าที่ นกร.นพค.55 สนภ.5นทพ.

พ.ต.หญิง จงจิต ภิญโญภาพ

ปฏิบัติหน้าที่ นกพ.นพค.55 สนภ.5นทพ.

ร.อ.พรร์พฒน์ นพรตน์บรรพต

รรก.นายทหารส่งกำลังบำรุง

นพค.55 สนภ.5นทพ.

ร.อ.วิวัฒน์ หาญใจ ร.น.

นายทหารยานยนต์และซ่อมบำรุง

นพค.55 สนภ.5นทพ.

ร.ท.ทรงวุฒิ เวียงเจริญ

หน.ชุดสนับสนุนงานช่าง ช.พัฒนา นพค.55 สนภ.5นทพ.

ร.ท.สรวิศ ธนะบุตร

หน.ชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา นพค.55 สนภ.5นทพ.

ร.ท.บุญชิด นาราช

นชง.นทพ.

ร.ต.กฤติเดช วันเพ็ญ

หน.ชุดเจาะบ่อน้ำตื้น ช.พัฒนา

นพค.55 สนภ.5นทพ.

ร.ท.ชูชาติ ฝาชัยภูมิ

ผช.นยข.นพค.55 สนภ.5นทพ.

ร.ท.นพรัตน์ พรมหมเมตตา

หน.ชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา

นพค.55 สนภ.5 นทพ.

ร.ต.ประกาสิทธิ์์ นามบ้านค้อ

นายทหารการเงิน นพค.55

สนภ.5 นทพ.

ร.ท.ยงค์ ทาแป้ง

นชง. นพค.55 สนภ.5 นทพ.

 

ร.ท.ละเอิบ ทับทอง

นชง.นพค.55 สนภ.5 นทพ.

น.ท.วิรัช ศรีสงวน ร.น.

ชรก.นพค.55 สนภ.5นทพ.