หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
 

 

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด