จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ผู้ก่อตั้ง นทพ. ( กรป.กลาง )

 

QR CODE

Website and Facebook

 

ร่วมลงนามถวายพระพร

 

 

 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 


พลเอก ธงชัย สาระสุข
ผบ.นทพ.พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์
ผอ.สนภ.๕ นทพ.

 

พันเอก รณกร สายสิญจน์
ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ.

 

 
 
     ข่าวสารประชาสัมพันธ์ / ประกาศของหน่วย
 
   

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบ นทพ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
   
     ภาพกิจกรรมของหน่วย
เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๕ ส่งกำลังพลร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน " ปู่หลักคำคัพ " เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของสื่อสารมวลชน สร้างความสามัคคีในชุมชน และใช้เวลามาออกกำลังกายต่อ ต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ มีนายวรศิษฐ์ พุฒิจีบ นอภ.เกษตรสมบูรณ์ เป็นประธาน new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ฯ ร่วมกับ นายวรศิษฐ์ พุฒิจีบ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และผู้นำชุมชน ตรวจเส้นทางคมนาคมที่เสียหา ยจากน้ำป่า ระยะทาง 6 ก.ม. เพื่อบูรณาการช่วยซ่อมแซมแก้ไขความเดือดร้อน new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ร่วมประชุมกับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ผู้นำหมู่บ้าน และผู้แทนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเดื่อ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่าง จำนวน ๘ นาย ช่วยซ่อมแซมบ้าน นางระเบียบ ยศรุ่งเรือง ที่บ้านน้ำพรม ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ขัยภูมิ ที่ได้รับเสียหายจากวาตภัย new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทดแทน บำรุงรักษาต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (วันวิสาขบูชา) new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๕ฯ ร่วมกับส่วนราชการ และภาคเอกชน ในจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนการแก้ปัญหาราคาสัปปะรดราคาตกต่ำ โดยแต่ละภาคส่วนจะช่วยซื้อสัปปะรดจากเกษตรในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ช่วยเหลือด้านการตลาดของเกษตรกรโดยหน่วยได้ซื้อมามอบให้ข้าราชการและลูกจ้างในหน่วย เพื่อเป็นสวัสดิการกำลังพล และใช้ประกอบอาหารในโรงครัวของหน่วยด้วย.ขัยภูมิ new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๖๑ บก.ทท.( นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ได้ทำพิธีมอบแก้วเซรามิค ที่ ผบ.นทพ. ได้กรุณามอบให้กำลังพลทุกคน ในหน่วย เนื่องในวันสถาปนา นทพ. และ หน่วยได้ทำพิธีมอบครุภัณฑ์ สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา และชุมชนใน พื้นที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรม " วันงดสูบบุหรี่โลก " ณ โดมอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.อนุชา ยันตรปกรณ์ รอง เสธ.นทพ. และคณะฯ ในโอกาสตรวจติดตามประเมินผล แผนงาน /  โครงการ ประจำปี งป.๖๑ new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ฯ นำกำลังพล และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยการฟังปาฐกถาธรรม เวียนเทียน พร้อมทั้งบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อ ๒๘ พ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ ฯ เป็นประธานพิธีส่งมอบพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ให้กับประชาชนที่ร่วมโครงการเกษตรผสมผสาน  ตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พ.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ฯ จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน ๑๒ นาย ร่วมฝึกซ้อมตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเป้า , สถานีตำรวจภูธรบ้านเป้า , รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า , รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ในพื้นที่ new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพลร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.ชัยภูมิ , อบต.นางแดด , อบต.วังชมพู , โรงเรียน และราษฏร ในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกบริเว ณอ่างเก็บน้ำ บ.ห้วยกุ่ม ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เพื่อป้องกันกันพังทลายของคันดินอ่างเก็บน้ำ ตามศาสตร์พระราชาในเรื่องดิน และเป็นไปตามนโยบาย นทพ. ที่ให้ปลูกหญ้าแฝกในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่หน่วยดำเนินการตามแผนงานงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในพิธีเปิดโครงการ " สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี " ในการนี้ นพค.๕๕ จัดเจ้าหน้าที่จัดเตรียมงาน  และสนับสนุนการออกชุดแพทย์เ คลื่อนที่ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย,มูลนิธิแ ม็คแฮปปี้ แฟมิลี และ ชุดแพทย์เคลื่อนที่หน่วยบัญ ชาการทหารพัฒนา new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน จำนวน ๑๖๖ ราย ในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์  มาบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ได้โลหิต ๖๖,๔๐๐ ซีซี และมีผู้แสดงความจำนงบริจาต ดวงตา ๑๒ ราย บริจาคอวัยวะ ๑๒ ราย new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ ได้ชี้แจงข้อราชการ และการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ที่ ผบ.นพค.๕๕ ได้เข้าประชุม หน.นขต.นทพ. สัญจร ที่ จ.ระยอง new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ได้ดำเนินการจัด Unit School ภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยมี พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม บก. นพค.๕๕ฯ new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ฯ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการที่ได้รับเ ลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๘ นาย พร้อมกับกล่าวให้โอกาสแนวทา งการปฏิบัติราชการให้กับกำลังพล ณ ห้องเกียรติยศ บก.นพค.๕๕ ฯ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ new  อ่านรายละเอียด »
ดูกิจกรรมทั้งหมด