จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ผู้ก่อตั้ง นทพ. ( กรป.กลาง )

 

QR CODE

Website and Facebook

 

ร่วมลงนามถวายพระพร

 

 

 

 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 


พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
ผบ.นทพ.พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์
ผอ.สนภ.๕ นทพ.

 

พันเอก รณกร สายสิญจน์
ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ.

 

 
 
     ข่าวสารประชาสัมพันธ์ / ประกาศของหน่วย
   
คู่มือสิทธิประโยชน์กำลังพล

ค่านิยมหลัก (Core Values) กองบัญชาการกองทัพไทย

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบ นทพ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
คู่มือโครงการไทยนิยม ยั่งยื่น
   ภาพกิจกรรมของหน่วย
เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๓๑๐ น. บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (พ) พร้อมด้วย พล.ต.ธวัชชัย  ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.๕ นทพ. , พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ ,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชั ยภูมิ นำโดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ, ประชาชน ,นักเรียน นักศึกษา และพระสงฆ์ในพื้นที่ อ.เมืองชัยภูมิ จว.ช.ย. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางมาเปิดฝาย ลำดับที่ ๑๑๑ เปิดระบบกระจายน้ำพลังงานแส งอาทิตย์  new   อ่านรายละเอียด »
เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๘๑๐ - ๑๒๔๕ น. บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ร่วมพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลในพื้นที่ต้นแม่น้ำชี การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  new   อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชนมีความรัก สามัคคี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน พระมหากษัตริย์ และปลุกจิตสำนักรู้คุณแผ่นดินให้กับเยาวชนไทย ได้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยใช้ทีมวิทยากรจากศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพภาคที่ ๒ ( ขุนศึก ๖๒ ) ณ หอประชุม โรงเรียนโนนกอกวิทยา ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ มีนักเรียน และครูอาจารย์ เข้าร่วมโครงการ ฯ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน  new   อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. และหัวหน้าส่วนราชการ จ.ชัยภูมิ นำโดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ ให้การต้อนรับ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ อัญเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราช ทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  new   อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ฯ นำกำลังพลของหน่วย ร่วมกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน บ.เมืองเก่า ม.๑ ม.๕ ม.๖ และ ม.๑๑ ต.บ้านยาง และโรงเรียนบ้านเมืองเก่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ทำสืบสานประเพณี และศาสนาพุทธ โดยร่วมการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมปัจจัยรายได้สมทบทุนในการพัฒนาวัด ด้านต่าง ๆ ณ วัดพระธาตุท่าเลิง บ.เมืองเก่า ม.๕ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็น วัด หมู่บ้าน และโรงเรียน ในโครงการ " บวร " ของหน่วย ตามนโยบายรัฐบาล new   อ่านรายละเอียด »

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ นำกำลังพลของหน่วยฯ ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม  และให้โอวาทกำลังพล สนภ.๕ นทพ. โดยมี พล.ต. ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.๕ นทพ. และ นขต.สนภ.๕ นทพ. ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านหลุมหิน ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา new   อ่านรายละเอียด »

 

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ ของนายกรัฐมนตรี โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องจากพระราชดำริ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง และโครงการ " ป่ารักน้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ " อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุมภูแลนคา ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น ๓ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธาน new   อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ ของนายกรัฐมนตรี โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องจากพระราชดำริ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดงจ.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุม อบต.หนองแวงอ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โดยมี นายสาคร เถินมงคล นายอำเภอหนองบัวแดง เป็นประธาน new   อ่านรายละเอียด »
เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๕ฯ ได้แนะแนวทางการปฏิบัติ ระหว่างการฝึกอบรมฯ แก่เยาวชนก่อนเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ พ.ย.๖๑ จำนวน ๑๐ คน ที่ค่ายฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ บก.ทท. บ้านคลองดินดำ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับเยาวชน ณ บก.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ new   อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. พร้อมกำลังพลหน่วยฯ จัดกิจกรรม " สืบสานประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าว " เพื่อช่วยชาวนาลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และปัจจุบันขาดแคลนแรงงาน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว หน่วยฯ จึงเข้าช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่หน่วยรับผิดชอบที่ คือ นางจินตนา ฤาชา อยู่ที่ บ้านเมืองเก่า ม.๑ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ แปลงนามีพื้นที่จำนวน ๓ ไร่ เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.นทพ. ที่ว่า " ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของเรา " new   อ่านรายละเอียด »
เมื่อ ๑๓ พ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๕ ร่วมกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ทำการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมปัจจัยรายได้สมทบทุน ในการพัฒนาวัด ด้านต่าง ๆ ณ วัดสว่างไพรวัลย์ บ.ห้วยหินลับ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ   อ่านรายละเอียด »
เมื่อ ๖ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๕ฯ ได้มอบทุนมูลนิธิเด็กและเยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ทุน มส.ยช.) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘-๒๕๖๐ จำนวน ๓๓ ทุน เป็นเงินจำนวน ๗๘,๐๐๐.-บาท โดยได้มอบทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่หน่วยรับผิดชอบ ณ ห้องประชุม นพค.๕๕ บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ   อ่านรายละเอียด »
เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานพิธียกเสาเอก เสาโท อาคาร บก.นพค.๕๕ หลังใหม่ ที่ได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๑ ( กันเงินเหลื่อมปี ) ณ นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ   อ่านรายละเอียด »
เมื่อห้วงวันที่ ๒๐ - ๒๑ ต.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ตรวจการปฏิบัติงานปรับปรุงทางลูกรัง ของ ชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา นพค.๕๕ ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพารา ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ให้ขายน้ำยางพาราได้ราคาสูงขึ้น ณ บ.บ้านเดื่อ หมู่ ๑ ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ และ บ.ห้วยนกทาเหนือ หมู่ ๗ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ   อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย ​นพค.๕๕ สนภ.๕​ นทพ. นำกำลังพลร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย ​พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ นำกำลังพลร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ และร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน จำนวน ๑,๐๐๐ คน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลาง จ.ชัยภูมิ มี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน   อ่านรายละเอียด »
เมื่อ ๒๑ ต.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ฯ พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน จำนวน ๕๐๐ คน ดำเนินการปลูกต้นไม้ บริเวณ พื้นที่สาธารณะ หน้า กศน. ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยมี นายวรศิษย์ พุฒิจีบ นอภ.เกษตรสมบูรณ์ เป็นประธาน   อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๑ เวลา ๑๗๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดบริบูรณ์   อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน ในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ กระทำพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค.๖๑ ณ มณฑลพิธีโดมอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการ อ.เกษตรสมบูรณ์ อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย และมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล ให้กำลังพลิ   อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานพิธีอำลาชีวิตราชการ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๒ นาย ณ ห้องประชุม บก.นพค.๕๕ บ้านเมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ   อ่านรายละเอียด »
ดูกิจกรรมทั้งหมด