จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ผู้ก่อตั้ง นทพ. ( กรป.กลาง )

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ 

 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 


พลเอก ธงชัย สาระสุข
ผบ.นทพ.พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์
ผอ.สนภ.๕ นทพ.

 

พันเอก รณกร สายสิญจน์
ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ.

 

 
 
     ข่าวสารประชาสัมพันธ์ / ประกาศของหน่วย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

ระเบียบ นทพ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๐

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
   
 
   
     ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ ร่วมกับ ผช.ผบ.ตร. , รอง มทภ.๒ , ผวจ.ชัยภูมิ , รองผบ.กกล.รส.จว.ช.ย. ,หน.ส่วนราขการ จ.ชัยภูมิ , ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ใน จ.ชัยภูมิ ดำเนินการตักบาตรข้าวสารอาห ารแห้ง และ " ทอดผ้าป่าต้นไม้ และสร้างฝายมีชีวิต ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ "  new อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ฯ ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ รอง ผบ.ทสส. และ พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าธงน้ำเงินประจำเดือน มี.ค.๖๑ new อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. - ๑ มี.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ฯ ให้การต้อนรับ พ.อ.โกศล กิจกุลธนันต์ รอง ผอ.สทพ.นทพ. ( ฝ่ายพัฒนา ) และคณะ ชุดตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน /  โครงการปี งป.๖๐ new อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพลของหน่วยฯ ร่วมส่วนราชการ ภาคเอกชน และสถานศึกษา ในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้ทีมฟุตซอลที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล " พระไกรคัพ " ประจำปี ๒๕๖๑ new อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. เข้าประชุมคณะกรมการบริหารจังหวัดชัยภูมิแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๒/๖๑   new อ่านรายละเอียด »
ห้วงระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ก.พ.๖๑ พล.ท.สันณ์ทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖๒ ด้านงบพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน และงบเกษตรผสมผสาน ของ สนภ.๕ นทพ. และ นขต.สนภ.๕ นทพ. อ่านรายละเอียด »
เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๒๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ ส่วนราชการอำเภอหนองบัวแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ได้ร่วมกิจกรรม " ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน " เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมสร้างฝายมีชีวิต ณ บ.โหล่น ม.๖ ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ. อ่านรายละเอียด »
เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๕ ฯ จัดชุดพัฒนาเคลื่อนที่ และชุดผสมเทียม หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต นพค.๕๕ ร่วมโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ " บำบัดทุกข์ บำรุงสุข " อำเภอเกษตรสมบูรณ์  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๑ บก.ทท. ( นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.55 สนภ.5 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. และคณะฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของหน่วย อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ฯ ให้การต้อนรับ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน มอบโครงการ ๑ นทพ. ๑ ประชารัฐ อาคารโรงนวด ให้กับกลุ่มชมรมนวดแผนไทย ตำบลบ้านยาง โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้รับมอบโครงการ ในพื้นที่ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ให้การต้อนรับ พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ " ปลูกป่า สร้างฝายมีชีวิต ประชารัฐ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตามศาสตร์พระราชา สร้างป่าที่ยั่งยืน " ณ พื้นที่ป่าโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๕ฯ ให้การต้อนรับ ชุดตรวจ สตน.ทหาร และ คณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานโครงการ ประจำปี ๖๑ ของ นขต.นทพ. ณ ห้องประชุม บก.นพค.๕๕ บ้านเมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๑ บก.ทท.(นทพ) โดย พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. เป็นประธานการประชุม ผบ.หน่วย ทั่วประเทศและฝ่ายอำนวยการ ของ นทพ. new อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๕ ฯ ให้การต้อนรับ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. และคณะฯ เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานีผสมเทียม นขต.สนภ.๕ นทพ. อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ม.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ฯ ให้การต้อนรับ พ.อ.ทศพร มาสมบูรณ์ ผช.ผอ.กตป.สปช.ทหาร / หน.ชุดตรวจสอบและประเมินผล ฯ อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. พร้อมคณะ ได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ อ่านรายละเอียด »
เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต. ปกครอง มนธาตุผลิน ร.น. รอง จก.กร. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านยาง สถานศึกษาในตำบลบ้านยาง สภ.เกษตรสมบูรณ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน ผบ.นพค.๕๕ฯ จัดกำลังพลที่เป็นจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " รวมพลังกับจิตอาสาในพื้นที่ อ.ภูเขียว อ่านรายละเอียด »
     
เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ที่ได้รับมอบจาก บก.ทท. และ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย อ่านรายละเอียด »
     
เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ให้การต้อนรับ ชุดตรวจ สตส.นทพ. และคณะ ที่เดินทางมาตรวจการปฏิบัติงานตามแผนงาน /โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑  รายละเอียด»
     
ห้วงวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐ - ๓ ม.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ตั้งจุดบริการประชาชน ร่วมกับ สภ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านยาง และส่วนราชการในพื้นที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณจุดตรวจ สามแยกบ้านกำแพง ริมถนนทางหลวง อ.ภูเขียว - อ.เกษตรสมบูรณ์ - อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ อ่านรายละเอียด »
     
เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ที่ได้รับมอบจาก บก.ทท. และ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จำนวน ๗๕ ผืน หมวกไหมพรมกันหนาว ๗๕ ใบ ให้ผู้ประสบภัยหนาว ณ ห้องประชุม อบต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ อ่านรายละเอียด »
     
เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. / ผอ.ศบภ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ อ่านรายละเอียด »
     
เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ร่วมกับข้าราชการ และลูกจ้างฯ ทำพิธีถวายดอกไม้ ธูปเทียน อาหาร เครื่องดื่ม แด่พระภูมิ เทวารักษ์ ประจำหน่วย และ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ อ่านรายละเอียด »
     
วันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานในพิธี เปิดการฝึกอบรมการให้ความรู้การอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำและสร้างอาสาผู้พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน และร่วมโครงการ "ประชารัฐ รวมใจ สร้างฝาย ถวายพ่อ " โดยฝายชะลอน้ำ Check Dam ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ นักเรียน ส่วนราชการ ต่างๆ ในพื้นที่บริเวณเทือกเขาเขียว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ อ่านรายละเอียด »
     

เมื่อ วันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ร่วมโครงการ " จิตอาสา เพึ่อ อนุรักษ์ธรรมชาติ โคราช-ชัยภูมิ ปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ " อ่านรายละเอียด »

     
เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. จัดชุดพัฒนาเคลื่อนที่ และชุดผสมเทียม หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต นพค.๕๕ฯ ตามโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ " บำบัดทุกข์ บำรุงสุข " อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อ่านรายละเอียด »
     
เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕นทพ. เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๒ / ๖๑ ในพื้นที่เป้าหมาย ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ อ่านรายละเอียด »
     
เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ จัดอบรมโครงการ " ฟื้นฟูทักษณะการช่วยฟื้นคืนชีพ " (Cpr) อ่านรายละเอียด>>