ประกาศ จัดซื้อ - จัดจ้าง

. ประกาศราคากลาง  งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ที่ บ.ห้วยกุ่ม ม.4 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  (ประกาศ ณ วันที่ ธ.ค.60) 
. ประกาศราคากลาง  งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ที่ บ.ห้วยทราย ม.4 ต.บ้านชวน อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  (ประกาศ ณ วันที่ ธ.ค.60) 
.
.