ประกาศ จัดซื้อ - จัดจ้าง

-ประกาศราคากลางในการซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม และติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม Softener ที่ โรงเรียนบ้านวังกำแพง บ.วังกำแพง ม.2 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 19 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ใช้ในงานขุดสระเก็บน้ำในไร่นา ในพื้นที่ ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ชำรุด ใช้ในงานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง บ.หินลาด ม.4 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม Softener บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม Softener บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 9 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง บ.โคกน้อย ม.11 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 9 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในงานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ.สงแคน ม.6 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม Softener บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ.กุดไผ่ ม.1 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในงานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง บ.หินลาด ม.4 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในงานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง บ.หินลาด ม.4 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม Softener โรงเรียนบ้านวังกำแพง บ.วังกำแพง ม.2 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในงานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง บ.โคกน้อย ม.11 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ.สงแคน ม.6 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในงานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง บ.หินลาด ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 7 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลาง ในการซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ.กุดไผ่ ม.1 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 7 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลาง ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง บ.หินลาด ม.4 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 6 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานธุรการและบริหารงานทั่วไป ภายใน นพค.55 สนภ.5 นทพ. บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 2 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานธุรการและบริหารงานทั่วไป ภายใน นพค.55 สนภ.5 นทพ. บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 5 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุโฆษณา เพื่อใช้ในงานธุรการและบริหารงานทั่วไป ภายใน นพค.55 สนภ.5 นทพ. บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 2 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อใช้ในงานธุรการบริหารทั่วไป ภายใน นพค.55 สนภ.5 นทพ. บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ประกาศ ณ วันที่ 2 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง บ.ตลาดพัฒนา ม.13 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 2 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในงานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง บ.ตลาดพัฒนา ม.13 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเชว้า จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 2 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในงานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ.สงแคน ม.6 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 2 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ.กุดไผ่ ม.1 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 1 พ.ย..61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในงานธุรการและบริหารโครงการ ของหน่วย นพค.55 สนภ.5 นทพ. บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 1 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานธุรการและบริหารงานทั่วไป ภายใน นพค.55 สนภ.5 นทพ. บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 1 พ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลาง ในการจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายและเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ในที่ตั้งหน่วย นพค.55 สนภ.5 นทพ. บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

-ประกาศราคากลาง น้ำยางพาราผสมสารเพิ่ม (Preblended) เพื่อการพัฒนาโครงการปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจร แบบ Para Rubber Polymer Soil Cement ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในที่ตั้งหน่วย นพค.55 สนภ.5 นทพ. บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 8 มิ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในที่ตั้งหน่วย นพค.55 สนภ.5 นทพ. บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 7 มิ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของนพค.55 สนภ.5 นทพ. บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 4 มิ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของ นพค.55 สนภ.5 นทพ. บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 4 มิ.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ.ห้วยทราย ม.7 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 30 เม.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของ นพค.55 สนภ.5 นทพ. บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของ นพค.55 สนภ.5 นทพ. บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 8พ.ค.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของ นพค.55 สนภ.5 นทพ. บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 7 พ.ค.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ.ห้วยกุ่ม ม.4 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 29 มี.ค.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ.ห้วยทราย ม.7 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 27 มี.ค.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม RO บ.ห้วยหัน ม.4 ต.วังชมพู่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 15 มี.ค.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ.ห้วยทราย ม.7 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 20 เม.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานพัฒนาที่ตั้งหน่วยในสนาม นพค.55 สนภ.5 นทพ. บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 20 เม.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ.ห้วยกุ่ม ม.4 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 13 เม.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ.ห้วยทราย ม.7 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 12 เม.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ.คลองเจริญ ม.5 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 2 เม.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ.คลองเจริญ ม.5 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 2 เม.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ.คลองเจริญ ม.5 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 2 เม.ย.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ.ห้วยทราย ม.7 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 30 มี.ค.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ.คลองเจริญ ม.5 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 30 มี.ค.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ.คลองเจริญ ม.5 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 28 มี.ค.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ.ห้วยกุ่ม ม.4 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ.ห้วยทราย ม.7 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 22 มี.ค.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม RO บ.ห้วยหัน ม.4 ต.วังชมพู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 9 มี.ค.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของ นพค.55 สนภ.5 นทพ. บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 8 มี.ค.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม Softener บ.โนนตูม ม.7 ต.วังชมพู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 6 มี.ค.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม Softener บ.ห้วยกุ่ม ม.4 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.พ.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อเชื้อเพลิง งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่มและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม RO บ.ห้วยหัน ม.4 ต.วังชมพู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.พ.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารน้ำดื่มและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม Softener ที่ บ.โนนเหม่า ม.3 , บ.ห้วยกุ่ม ม.4 , บ.โนนศรีงาม ม.8 , บ.โนนตูม ม.7 ต.วังชมพู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ( ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.พ.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง ที่ บ.นางแดดบุ่ง ม.1 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.พ.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม Softener ที่ บ.ห้วยกุ่ม ม.4 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ( ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.พ.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง ที่ บ.นางแดดบุ่ง ม.1 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ( ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.พ.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง ที่ บ.นางแดดบุ่ง ม.1 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ( ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.พ.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ที่ บ.หนองพวง ม.2 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.พ.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง ที่ บ.โนนกะบาก ม.16 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.พ.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ที่ บ.ห้วยกุ่ม ม.4 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  ( ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค.61 )
-ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ที่ บ.ห้วยทราย ม.7 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  ( ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค.61 )