ประกาศ จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม RO บ.ห้วยหัน ม.4 ต.วังชมพู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 9 มี.ค.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของ นพค.55 สนภ.5 นทพ. บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 8 มี.ค.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม Softener บ.โนนตูม ม.7 ต.วังชมพู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 6 มี.ค.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศราคากลางในการแจ้งเหมาแรงงานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม Softener บ.ห้วยกุ่ม ม.4 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.พ.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อเชื้อเพลิง งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่มและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม RO บ.ห้วยหัน ม.4 ต.วังชมพู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.พ.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารน้ำดื่มและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม Softener ที่ บ.โนนเหม่า ม.3 , บ.ห้วยกุ่ม ม.4 , บ.โนนศรีงาม ม.8 , บ.โนนตูม ม.7 ต.วังชมพู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ( ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.พ.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง ที่ บ.นางแดดบุ่ง ม.1 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.พ.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศราคากลางในการจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม Softener ที่ บ.ห้วยกุ่ม ม.4 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ( ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.พ.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง ที่ บ.นางแดดบุ่ง ม.1 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ( ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.พ.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง ที่ บ.นางแดดบุ่ง ม.1 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ( ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.พ.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ที่ บ.หนองพวง ม.2 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.พ.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง ที่ บ.โนนกะบาก ม.16 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

( ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.พ.61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ที่ บ.ห้วยกุ่ม ม.4 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  ( ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค.61 )
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ที่ บ.ห้วยทราย ม.7 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  ( ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค.61 )