๑. พ.อ.เจริญ               พงษ์พานิช                       ปี พ.ศ. ๒๕๐๕
        ๒. พ.อ.เกริกศิลป์         กัลป์ยาณกุล                     ปี พ.ศ. ๒๕๐๖
        ๓. นาย สุจิต                อดิสรประเสริฐ                            -
        ๔. ร.ต.ประกิต             ร่วมวงศ์                                      -
        ๕. นาย สุบรรณ           ไกรพีรพรรณ                              -
        ๖. นาย จำรัส               พรรังสฤษฏ์                                -
        ๗. พ.ต.เจริญ              เจริญประกอบ                            -
        ๘. พ.ต.เฉลิม               ศุภมร                                         -
        ๙. น.อ.ทวีป                 โสมนันท์                                    -  ๒๐ ก.ย. ๒๐
       ๑๐. พ.อ.สุนทร              สังข์ประกุล                  ก.ย. ๒๐ – ๓๐ เม.ย. ๒๒
       ๑๑. พ.อ.ม.ล. ชัชวาล   สุบรรณ                   ๑ พ.ค. ๒๒ – ๓๑ ธ.ค. ๒๓
       ๑๒. พ.อ.สะอาด           คงสมบูรณ์                ๑ ม.ค. ๒๔ – ๓๑ ต.ค. ๒๔
       ๑๓. พ.อ.ม.ล. ชัชวาล   สุบรรณ                     ๑ พ.ย. ๒๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๖
       ๑๔. พ.อ.กนฐ               บถดำริห์                    ๑ ต.ค. ๒๖ – ๓๑ ส.ค. ๒๘
       ๑๕. พ.อ.สิทธิพงษ์        นรัตถรักษา               ๑ ก.ย. ๒๘ – ๓๐ เม.ย. ๓๓
       ๑๖. พ.อ.สมญา            มีสวัสดิ์                       ๑ พ.ค. ๓๓ – ๓๐ ก.ย. ๓๕
       ๑๗. น.อ.วิบูลย์            ประยูรพรหม              ๑ ต.ค. ๓๕ – ๓๐ ก.ย. ๓๘
       ๑๘. พ.อ.เจริญฤทธิ์      ศังขรัตน                   ๑ ต.ค. ๓๙ – ๓๐ ก.ย. ๔๓
       ๑๙. พ.อ.บุรัชย์            แก้วที่พึ่ง                    ๑ ต.ค. ๔๓ – ๓๐ ก.ย. ๔๕
       ๒๐. พ.อ.ไสยสิทธิ์        บุญยรัตพันธุ์              ๑ ต.ค. ๔๕ – ๑๘ ต.ค. ๔๘
       ๒๑. พ.อ.รัชเดช          ดำรงเดชโสภณ        ๑๙ ต.ค. ๔๘ – ๑ เม.ย. ๕๑
       ๒๒. พ.อ.เดชธิชัย        ไขว้พันธุ์                   ๑ เม.ย. ๕๑ – ๓๑ มี.ค. ๕๒
       ๒๓. พ.อ.ปรินทร์พันธ์   น้อยนาค                 ๑๕ มิ.ย. ๕๒ – ๑ ต.ค.๕๖
       ๒๔. พ.อ.เอกศิษฐ์        ใจตรงฉัตรพงษ์         ๒ ต.ค.๕๖ – ๓๑ มี.ค.๕๘
       ๒๕. พ.อ.รณกร              สายสิญจน์              ๑ เม.ย.๕๘ – ปัจจุบัน