หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
 

ประวัติความเป็นมา


หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๕ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
       หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๕ สำนักงานพัฒนาพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด (นพค.๕๕ สนศ.นทพ.) เป็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หน่วยแรก  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด จัดตั้งตามคำสั่งปฏิบัติการ   ที่ ส.๑  กองอำนวยการกลาง ฯ  (กรป.กลาง ) ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม , พระนคร ลง ๒ สิงหาคม ๐๕ โดยมีประวัติหน่วยสรุป ได้ดังนี้.-
      ๑. วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๐๕   จัดตั้งศูนย์พัฒนาการ บ.นาคู กรป.อน.กรป.กลาง บก.ทหารสูงสุด     ที่บริเวณวัดบ้านนาคูเหนือ บ้านนาคู  ตำบลนาคู   อำเภอกุฉินารายณ์    จังหวัดกาฬสินธุ์  มีภารกิจในการให้บริการต่าง ๆ แก่ราษฏรตามหมู่บ้าน  เพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นระหว่างรัฐบาลกับประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และศึกษาพิจารณาถึงอาชีพ ความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีและอื่น ๆ   ความต้องการของประชาชน ตลอดจนท่าทีความรู้สึกนึกคิดความผูกพันและความจงรักภักดีของราษฏรที่มีต่อองค์ประมุขของชาติ และรัฐบาล โดยการส่งชุดพัฒนาการเคลื่อนที่    ๒ ชุด     ออกปฏิบัติตามหมู่บ้านต่าง ๆ    และส่วนที่เหลือ   ณ ที่ตั้งศูนย์ ฯ  ออกสำรวจเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาระยะยาวในพื้นที่   อำเภอกุฉินารายณ์    จังหวัดกาฬสินธุ์

      ๒. วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๖     แก้นามหน่วยเป็น  นพค.กาฬสินธุ์ กรป.อน.กรป.กลาง   ที่ตั้งหน่วย วัดบ้านนาคูใต้ บ้านนาคู   อำเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ์

      ๓.  ต้นปี ๒๕๐๗  กรป.กลาง ปรับลดกำลังมอบให้กระทรวงมหาดไทย และ แต่งตั้ง นายอำเภอกุฉินารายณ์ เป็น ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่

      ๔.  วันที่  ๒๔ มีนาคม  ๒๕๒๑   มอบหน่วย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่กาฬสินธุ์    ให้กับ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.)  และย้ายหน่วยไปตั้งฐานพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒/๑ ที่บ้านพระซองน้อย ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม   ขึ้นการบังคับบัญชากับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ (สกลนคร)

      ๕. วันที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๒๒ แปรสภาพจากฐานพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒/๑ เป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ กรป.กลาง

      ๖.  วันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๔  ย้ายที่ตั้งหน่วย  จากบ้านพระซองน้อย   ตำบลพระซอง  อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม     มาตั้งอยู่ที่ บ้านเมืองเก่า   อำเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ    ตั้งอยู่ที่พิกัด  RU ๑๒๙๐๐๘     เนื้อที่ภายในหน่วย จำนวน ๓๖ ไร่      มีพื้นที่ปฏิบัติงานใน   ๖  อำเภอ     ได้แก่   อำเภอเกษตรสมบูรณ์ , อำเภอคอนสาร, อำเภอแก้งคร้อ ,  อำเภอหนองบัวแดง, อำเภอหนองบัวระเหว , อำเภอภูเขียว และ อำเภอบ้านแท่น   แก้นามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ ช.ย.กรป.กลาง

      ๗.   ปี ๒๕๓๒   แก้นามหน่วย เป็น  ฉก.นพค.กรป.กลาง  ๒๒
     
      ๘.  ปี  ๒๕๓๓    แก้นามหน่วย เป็น  ฉก.นพค.กรป.กลาง ๒๗

      ๙.  วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๓๔  ได้ขยายพื้นที่รับผิดชอบรวม   ๒ จังหวัด คือ จังหวัดชัยภูมิ  และ จังหวัดนครราชสีมา

      ๑๐. วันที่  ๖ มิถนายน ๒๕๓๔        แก้นามหน่วย  เป็น  นพค.๑๖ สนภ.๑ กรป.กลาง

      ๑๑.  วันที่ ๓ มกราคม   ๒๕๓๘      แก้นามหน่วย  เป็น  นพค.๕๕ สนศ.กรป.กลาง

      ๑๒. วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐  แก้นามหน่วย  เป็น  นพค.๕๕ สนศ.นทพ.      
        
      ๑๓. ปี ๒๕๔๕- ๒๕๔๗ รับผิดชอบพื้นที่หมู่บ้าน ปชด.  ใน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  เพิ่มเติม  จำนวน ๙ หมู่บ้าน    ได้แก่    บ้านสันติสุข  บ้านศรีทายาท   บ้านหนองหว้า   บ้านราษฎร์รักแดน  บ้านแท่นทัพไทย บ้านหนองไก่  บ้านหนองแวง บ้านหนองเตาเยาว์  และ บ้านทยรวมพล

      ๑๔. ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐  รับผิดชอบหมู่บ้านยากจนในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ และ จ.นครราชสีมา

      ๑๕. ปี ๒๕๕๑ -  ๒๕๕๕  รับผิดชอบตำบลชายแดนในพื้นที่ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

      ๑๖. ปี ๒๕๕๖  รับผิดชอบตำบลชายแดนในพื้นที่ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

      ๑๗. ปี ๒๕๕๖  รับผิดชอบตำบลชายแดนในพื้นที่ ตำบลบ้านจารย์และตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

      ๑๘. ปี ๒๕๕๘ กลับเข้ามาพัฒนาพื้นที่ภายใน จังหวัดชัยภูมิ โดยหน่วยกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาคือ ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

      ๑๙. ปี ๒๕๕๙  พื้นที่เป้าหมายคือ ตำบลบ้านยางและตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ