โครงการประชารัฐของหน่วย
 
 

- เมื่อวันที่ 29 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.55 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชกา ร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ในจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินกิจกรรมปลูกป่า ประชารัฐ ตามโครงการ " จิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ " โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา มาสร้างความสามัคคีในชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับชุม ชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในห้วงเดือน ก.พ. - พ.ค.61 ได้ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตป ระชารัฐแล้วเสร็จ จำนวน 115 ฝาย และตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค ถึง ก.ค.61 จะร่วมกันปลูกต้นไม้ เป็นป่าย้อมสี จำนวน 7,000 ไร่  ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ในการนี้ นพค.55ฯ จัดรถประปาสนามผลิตน้ำดื่ม 6,000 ลิตร ให้คนมาร่วมพิธีประมาณ 10,000 คน มี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน) รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

 

 

 

 

- เมื่อวันที่ 16 - 20 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.55 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพล 10 นาย ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ในสังกัดอำเภอเกษตรสมบูรณ์ , ภาคประชาชน , จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ , ภาคประชาสังคม , ภาคเอกชน อาทิ โรงงานน้ำตาลวังขนาย ดำเนินการก่อสร้างฝายเพิ่มเติม จำนวน 5 ฝาย จากเป้าหมายที่ คณะกรรมการบริหารจัดการ " โครง การปลูกป่า สร้างฝายมีชีวิต ประชารัฐ ป่าโล่ใหญ่ จ.ชัยภูมิ " กำหนดไว้ 110 ฝาย เพื่อเตรียมกักเก็บน้ำเตรีย มปลูกป่าย้อมสีในฤดูฝนที่จะ ถึงนี้ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นตัวอย่างในการสร้างความสา มัคคีในชุมชนเพื่อปลูกจิตสำ นึกให้กับชุมชนในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ , ชะลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้ ,เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับระบบนิเวศน์ ณ อุทยานเเห่งชาติตาดโตน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

 

 

- เมื่อวันที่ 10 - 11พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.55 สนภ.5 นทพ. ส่งรถขุดหน้าตักหลังพร้อมพล ขับ สนับสนุนการตักและขนทรายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติ งานในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ , กกล.รส.จว.ช.ย. , ภาคประชาชน , จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ , ภาคประชาสังคม , ภาคเอกชน อาทิ โรงงานน้ำตาลวังขนาย ดำเนินการก่อสร้างฝายเพิ่มเ ติม จำนวน 4 ฝาย จากเป้าหมายที่ คณะกรรมการบริหารจัดการโครง การปลูกป่า สร้างฝายมีชีวิต ประชารัฐ ป่าโล่ใหญ่ จ.ชัยภูมิ กำหนดไว้ 110 ฝาย โดยฝายที่ก่อสร้างนี้ เป็นฝายแห่งที่ 80 - 84 เพื่อเตรียมกักเก็บน้ำ เตรียมปลูกป่าย้อมสีในฤดูฝน ที่จะถึงนี้ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นตัวอย่างในการสร้างความสา มัคคีในชุมชนเพื่อปลูกจิตสำ นึกให้กับชุมชนในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ , ชะลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้ , เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับระบบนิเวศน์ ณ อุทยานเเห่งชาติตาดโตน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ในการนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  และ พล.ท.เดชอุดม นิชรัตน์ รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการทำงานด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

 

 

  - เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.55 สนภ.5 นทพ. ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น ,ประชาชนจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " และประชาชน ต.บ้านยาง ทำพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตประชารัฐ ให้ราษฎรบ้านหนองแต้ ซึ่งฝายดังกล่าว หน่วยให้การสนับสนุนรถขุดหน้าตักหลัง 1 คัน และกำลังพล ดำเนินการปรับพื้นที่และช่วยสร้างฝายมีชีวิตประชารัฐ เพื่อกักเก็บน้ำให้ราษฎรใช้ในฤดูแล้ง ตามศาสตร์ของพระราชา ณ ลำคลองสาขาของลำน้ำพรม บ.หนองแต้ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ มีนายวรศิษฐ์ พุฒิจีบ นอภ.เกษตรสมบูรณ์ เป็นประธาน รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
  - เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.55 สนภ.5 นทพ. ร่วมกับ คณะนักศึกษา วปอ.59 , จังหวัดชัยภูมิ , อุทยานแห่งชาติตาดโตน , กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ , ภาคประชาชน ราษฏรจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " , ภาคเอกชน อาทิ โรงงานน้ำตาลมิตรผล , บริษัทโตโยต้า สาขาชัยภูมิ ดำเนินการโครงการประชารัฐ " ปลูกป่า สร้างฝายมีชีวิต ฟื้นฟูป่าโลใหญ่ จ.ชัยภูมิ " โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นตัวอย่าง ในการสร้างความสามัคคีในชุมชนเพื่อปลูกจิตสำนึก ให้กับชุมชนในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยาการธรรมชาติ , ชะลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับระบบนิเวศน์ สร้างฝายมีชีวิต 2 ฝาย , ปลูกป่าในพื้นที่ 10 ไร่ จำนวนพันธุ์ไม้ กว่า 300 ต้น ชนิดหลากหลายสายพันธุ์ที่มีความเหมาะสม ณ อุทยานเเห่งชาติตาดโตน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
 
 
- เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.55 สนภ.5 นทพ. ให้การต้อนรับ พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทห ารพัฒนา ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ " ปลูกป่า สร้างฝายมีชีวิต ประชารัฐ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตามศาสตร์พระราชา สร้างป่าที่ยั่งยืน " ณ พื้นที่ป่าโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ โดยร่วมกับ สำนักงานพัฒนาภาค 5 สนภ.5 นทพ. , ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  , ประชาชนจิตอาสา , กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดชัยภูมิ , กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ , สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภู มิ , อุทยานแห่งชาติตาดโตน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สถาบันการศึกษาในพื้นที่ 7 แห่ง , บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) , ธนาคารออมสิน สาขาเกษตรสมบูรณ์ และโรงงานน้ำตาลมิตรผล การดำเนินงานโครงการในครั้ง นี้ ได้ดำเนินงานร่วมกับกิจกรรม  ปลูกป่าย้อมสีพันธุ์ไม้คืนถิ่น ของอุทยานแห่งชาติตาดโตน กำหนดในโซนสีม่วง มีพันธุ์ไม้ที่ปลูกคือ อินทนิลน้ำ ตะแบก จำนวน 500 ต้น ในพื้นที่ 10 ไร่ และมีการก่อสร้างฝายมีชีวิต อีก 2 แห่ง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ประมาณ 1000 คน รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
 
  - เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 61 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.55 สนภ.5 นทพ. พร้อมด้วยข้าราชการของหน่วยฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชากาทหารพัฒนา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน มอบโครงการ 1 นทพ. 1 ประชารัฐ อาคารโรงนวด ให้กับกลุ่มชมรมนวดแผนไทย ตำบลบ้านยาง โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้รับมอบโครงการ ในพื้นที่ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
 
  - เมื่อ 10 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.55 สนภ.5 นทพ. เข้าประสาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน เพื่อเข้าดูพื้นที่ป่าโล่ใหญ่ ที่จะใช้จัดงานโครงการปลูกป่าและสร้างฝายประชารัฐ ตามนโยบาย ผบ.นทพ. และตรวจพื้นที่ปลูกป่าและสร้างฝายประชารัฐ ที่หน่วยได้เข้าดำเนินการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า รร.ราชสีมาวิทยาลัย ( โดย พล.อ.ลือพงศ์ โชติรัตนกาญจน์ ) ,ส่วนราชการ จ.ชัยภูมิ และอุทยานแห่งชาติตาดโตน ที่ดำเนินการไปแล้วในห้วงเดือน ธ.ค.60 ที่ผ่านมา รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
  - เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ร่วมโครงการ "ประชารัฐ รวมใจ สร้างฝาย ถวายพ่อ " รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

.........ผลจากการบุกรุกทำลายป่าโดยเฉพาะบนพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ส่งผลให้พื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรม ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องรักษาป่าที่มีอยู่ โดยเฉพาะบนพื้นที่ต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย  ทางชีวภาพ ตลอดจนการฟื้นฟูและปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ดังเดิม  เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่เอื้ออำนวยประโยชน์ในระบบนิเวศต่อไป แต่การที่จะทำให้สภาพป่าที่เสื่อมโทรมกลับฟื้นคืน ความอุดมสมบูรณ์ได้ดังเดิมนั้นจะต้องใช้ระยะเวลานาน ถึงแม้จะมีการปลูกป่าเสริม เพื่อจะช่วยเร่งและลดระยะเวลาการฟื้นตัวให้กลายเป็นป่าที่ถูกทำลายนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานคำอธิบายว่า "...จะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหมุนน้ำส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน ซึ่งจะให้ ค่อยๆ แผ่ขยายออกไปทำความชุ่มชื้น ในบริเวณนั้นด้วย…"
.........รูปแบบและลักษณะ Check Dam นั้น ได้พระราชทานพระราชดำรัสว่า "...ให้พิจารณาดำเนินการสร้างฝายราคาประหยัด โดยใช้วัสดุราคาถูกและ หาง่ายในท้องถิ่น เช่น แบบหินทิ้งคลุมด้วยตาข่ายปิดกั้นร่องน้ำกับลำธารขนาดเล็กเป็นระยะๆ เพื่อใช้เก็บกักน้ำและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้ำที่กักเก็บไว้ จะซึมเข้าไปในดินทำให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองข้าง ต่อไปจะสามารถปลูกพันธุ์ไม้ป้องกันไฟ พันธ์ไม้โตเร็วและพันธุ์ไม้ไม่ทิ้งใบ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึ้นเป็นลำดับ…"

.........จากแนวทางพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ทางรัฐบาล และกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหาร ได้ดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยการนำแนวพระราชดำริมาขยายผล ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม

.........นพค.55 สนภ.5 นทพ. ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ นักเรียน ส่วนราชการ ต่างๆ ในพื้นที่บริเวณเทือกเขาเขียว  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรม ประชารัฐ  รวมใจสร้างฝาย ถวายพ่อ ฝายชะลอน้ำ Check Dam ณ สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำพรม – เชิญ