โครงการประชารัฐ

 
  - เมื่อ 10 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.55 สนภ.5 นทพ. เข้าประสาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน เพื่อเข้าดูพื้นที่ป่าโล่ใหญ่ ที่จะใช้จัดงานโครงการปลูกป่าและสร้างฝายประชารัฐ ตามนโยบาย ผบ.นทพ. และตรวจพื้นที่ปลูกป่าและสร้างฝายประชารัฐ ที่หน่วยได้เข้าดำเนินการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า รร.ราชสีมาวิทยาลัย ( โดย พล.อ.ลือพงศ์ โชติรัตนกาญจน์ ) ,ส่วนราชการ จ.ชัยภูมิ และอุทยานแห่งชาติตาดโตน ที่ดำเนินการไปแล้วในห้วงเดือน ธ.ค.60 ที่ผ่านมา รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
  - เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ร่วมโครงการ "ประชารัฐ รวมใจ สร้างฝาย ถวายพ่อ " รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

.........ผลจากการบุกรุกทำลายป่าโดยเฉพาะบนพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ส่งผลให้พื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรม ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องรักษาป่าที่มีอยู่ โดยเฉพาะบนพื้นที่ต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย  ทางชีวภาพ ตลอดจนการฟื้นฟูและปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ดังเดิม  เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่เอื้ออำนวยประโยชน์ในระบบนิเวศต่อไป แต่การที่จะทำให้สภาพป่าที่เสื่อมโทรมกลับฟื้นคืน ความอุดมสมบูรณ์ได้ดังเดิมนั้นจะต้องใช้ระยะเวลานาน ถึงแม้จะมีการปลูกป่าเสริม เพื่อจะช่วยเร่งและลดระยะเวลาการฟื้นตัวให้กลายเป็นป่าที่ถูกทำลายนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานคำอธิบายว่า ."...จะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหมุนน้ำส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน ซึ่งจะให้ ค่อยๆ แผ่ขยายออกไปทำความชุ่มชื้น ในบริเวณนั้นด้วย…"
.........รูปแบบและลักษณะ Check Dam นั้น ได้พระราชทานพระราชดำรัสว่า "...ให้พิจารณาดำเนินการสร้างฝายราคาประหยัด โดยใช้วัสดุราคาถูกและ หาง่ายในท้องถิ่น เช่น แบบหินทิ้งคลุมด้วยตาข่ายปิดกั้นร่องน้ำกับลำธารขนาดเล็กเป็นระยะๆ เพื่อใช้เก็บกักน้ำและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้ำที่กักเก็บไว้ จะซึมเข้าไปในดินทำให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองข้าง ต่อไปจะสามารถปลูกพันธุ์ไม้ป้องกันไฟ พันธ์ไม้โตเร็วและพันธุ์ไม้ไม่ทิ้งใบ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึ้นเป็นลำดับ…"

...........จากแนวทางพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ทางรัฐบาล และกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหาร ได้ดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยการนำแนวพระราชดำริมาขยายผล ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม

...........นพค.55 สนภ.5 นทพ. ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ นักเรียน ส่วนราชการ ต่างๆ ในพื้นที่บริเวณเทือกเขาเขียว  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรม ประชารัฐ  รวมใจสร้างฝาย ถวายพ่อ ฝายชะลอน้ำ Check Dam ณ สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำพรม – เชิญ