หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
 

 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ.


 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

...........ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๕ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

...........มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๕ บ้านเมืองเก่า ตำบล บ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ จำนวน ๕ ไร่ มีหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ๕๕ ฯ รับผิดชอบดำเนินการโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ “ ทฤษฏีใหม่ ” มาปฏิบัติ ตามวิถีทางแห่งการดำรงชีพที่สมบูรณ์ สันติสุข โดยมีธรรมเป็นเครื่องชี้นำ และให้ชนะใจตนเอง และที่สำคัญ คือรู้จักคำว่า “ พอเพียง ” ตามวิถีไทย เพื่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ ของกำลังพล นักเรียน นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป ที่จะนำไปขับเคลื่อนยังหมู่บ้านเป้าหมาย ในการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในระดับต่างๆ อย่างยั่งยืน
...........โดยจัดให้มีองค์ประกอบหลักในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๔ ส่วน ตามนโยบายของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย

 

. . - ประวัติศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

.....- แผนที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 


.............ส่วนที่ ๑ พื้นที่ส่วนกลาง


.............ส่วนที่ ๒ ส่วนฐานการเรียนรู้
จำนวน ๙ ฐาน

 

. ... . .. .. ....ฐานที่ ๑ การเพาะถั่วงอกคอนโดปลอดสารพิษ

... .. .. .. ...... ฐานที่ ๒ การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

. . ..... .... .....ฐานที่ ๓ การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ .

... ... . ... .... .ฐานที่ ๔ การผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า

. . . . . ... ....ฐานที่ ๕ ฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

.. ................ฐานที่ ๖ ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด....

... ...............ฐานที่ ๗ การเลี้ยงสุกรโดยการใช้อีเอ็ม

.... ..............ฐานที่ ๘ การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง

.... ........ ...ฐานที่ ๙ การทำปุ๋ยหมักด้วยผักตบชวา

. ..... .
.............ส่วนที่ ๓ พื้นที่ ๑ ไร่พอเพียง


.............ส่วนที่ ๔ ด้านการตลาด

 

...........